Privacy Policy


Creavance Cosmetique Benelux respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij andersaangegeven. Deze informatie wordt door Creavance Cosmetique Benelux niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een ander wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Creavance Cosmetique Benelux kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatiekan binnen Creavance Cosmetique Benelux (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk temaken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Creavance Cosmetique Benelux. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

Creavance Cosmetique Benelux is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Creavance Cosmetique Benelux, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Creavance Cosmetique Benelux is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer Creavance Cosmetique Benelux te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.
Creavance Cosmetique Benelux verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Creavance Cosmetique Benelux geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekkingtot de door Creavance Cosmetique Benelux geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Creavance Cosmetique Benelux en/of haar leveranciers. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.