Algemene Voorwaarden

van Créavance Cosmétique Benelux B.V. voor consumenten
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Privacy- en cookieverklaring
Artikel 18 - Geschillen
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Créavance Cosmétique Benelux B.V.
Volmolen 31
6229 PJ Maastricht
Telefoonnummer: +31 (0) 43 326 0211
E-mailadres: sales@labiosthetique.info
KvK-nummer: 17165668
Btw-identificatienummer: NL 813329589B01
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 1. de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 2. de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 3. een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

6. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

7. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

8. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

9. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of


10. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Privacy- en cookieverklaring

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in overeenstemming met de privacyverklaring en cookieverklaring.
 
Privacyverklaring:

Als u onze winkel bezoekt, of onze websites, of als u offline of online onze producten koopt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij daarmee doen. Wij informeren u ook over verschillende andere onderwerpen die te maken hebben met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is op dezelfde manier opgebouwd als de manier waarop u met ons communiceert. Het geldt zowel voor consumenten als kleine bedrijven (gezamenlijk te noemen ‘Klanten’) die onze producten offline of online kopen. Als u een klein bedrijf bent kan het zijn dat niet de gehele inhoud van deze privacyverklaring voor u geldt. Houd er ook rekening mee dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. De versie die u op onze website aantreft wordt regelmatig bijgewerkt. 
Wie is de verantwoordelijke?
Créavance Cosmetique Benelux B.V. (hierna ook te noemen: ‘Créavance’) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld beschreven in deze privacyverklaring.

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld. 
Welke gegevens verzamelen wij?
Als u een aankoop doet op een van onze website(s)
Als u online via onze websites een product koopt, verzamelen wij uw naam, (lever)adresgegevens, aanhef, e-mailadres en de gegevens over de door u gekochte of geretourneerde producten. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om uw telefoon- en/of faxnummer aan ons te verstrekken en kunt u ook opmerkingen plaatsen.

Indien u een (klein) bedrijf bent verwerken wij ook uw bedrijfsnaam, volledige post- en/of afzonderlijke factuuradres, BTW-nummer, KvK-nummer (Handelsregister) en eventuele leveringsinformatie.

Wij zullen ook gegevens verzamelen over uw gebruik van coupons en/of cadeaubonnen.

Wij verzamelen geen gegevens met betrekking tot het betaalmiddel dat u gebruikt, bijv. creditcardgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstverlener en door de aanbieders van de betaalmiddelen, dit op grond van strikte waarborgen voor gegevensbeveiliging. 
Tijdens het aankoopproces heeft u de optie om een persoonlijke klant-account aan te maken. Als u ervoor kiest om dit te doen, vragen wij u om toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere (elektronische) communicatie via de post, e-mail en/of sms. U kunt op uw account inloggen via uw Facebook, Google+, Instagram en andere sociale media accounts. Als u ervoor kiest om gebruik te maken van deze functionaliteit, zullen wij basisprofielgegevens van uw sociale media account verzamelen, zoals uw naam en e-mailadres. Houd er rekening mee dat de socialmediaprovider wiens dienst u gebruikt om op uw account in te loggen op de hoogte wordt gesteld van uw toegang tot het account. Het verwerken van die toegangsgegevens valt onder de privacyverklaring van de desbetreffende socialmediaprovider(s).
Als u een van onze websites bezoekt
Als u onze website bezoekt, plaatsen wij cookies, pixels en andere digitale tools met een soortgelijke functionaliteit op uw apparaat, waarmee wij uw gedrag kunnen volgen. Deze cookies sturen gegevens terug naar onze gegevensanalyse-tools. Afhankelijk van hoe u onze website bezoekt, kunnen wij traceren via welk marketingkanaal u afkomstig was (bijv. Google AdWords, e-mail nieuwsbrief), welke pagina's u heeft bekeken, welke producten u aan uw winkelwagen heeft toegevoegd en welke u heeft gekocht. Wij ontvangen ook informatie over hoe u de website gebruikt en ermee omgaat en ook de hoeveelheid tijd die u op onze website doorbrengt. De server van onze website verzamelt ook basisgegevens die betrekking hebben op het verzoek dat vanuit uw browser wordt gedaan als u de website bezoekt. Deze gegevens kunnen gegevens bevatten over uw meest recente bezoekdatum en -tijd, tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres, basisgegevens http-headers (zoals verwijzings-URL en user agent) en eerdere URL waar uw browser om heeft verzocht. Voor het mogen plaatsen van niet-functionele cookies vragen wij uw toestemming. Ons gebruik van cookies wordt in meer detail beschreven in onze cookieverklaring die te vinden is.
Als u met de chatbot op onze website communiceert
Als u op onze website met chatbots (geautomatiseerde messengers) communiceert leggen wij vast wat u aan deze chatbots antwoordt, hoe u met ze communiceert, en bewaren wij gegevens over het apparaat dat u gebruikt. Afhankelijk van het platform voor de chatbot en uw toestemming, kunnen uw apparaatgegevens het volgende omvatten: IP-adres, gebruikersnaam voor sociale media, tijdszone, land en gps-locatie. Het platform dat de chatbot levert kan ook enkele van deze gegevens verzamelen. Als de chatbot bijvoorbeeld op Facebook wordt aangeboden, verzamelt dit platform ook uw gebruikersgegevens. 
Als u een winkel bezoekt
In onze winkel verzamelen we, afhankelijk van of u een consument of een klein bedrijf bent, uw bedrijfsnaam, persoonlijke naam en andere relevante details als dat nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Wij kunnen deze informatie nodig hebben om u terug te betalen of een btw-factuur aan u te verstrekken. Deze gegevens worden verzameld via de betaalautomaat van onze point of sale in de winkel.
Als u ervoor kiest om onze nieuwsbrief of promotionele communicatie te ontvangen of op een link in een e-mail klikt
Dan zullen wij uw e-mailadres en/of mobiele nummer verzamelen. Daarnaast bewaren wij de historische gegevens van de e-mail en sms-berichten die wij naar u sturen en leggen wij vast wat u met deze berichten doet. 

Als u actief over ons of onze merken communiceert op sociale media
Als u actief over ons of onze merken communiceert op sociale media verzamelen wij een kopie van uw communicatie. Om ons hiertoe in staat te stellen hebben wij een derde gecontracteerd voor het verstrekken van een "social listening” dienst. Dit betekent in feite dat als u een tweet stuurt met #La Biosthétique (of een ander merk van Créavance), wij een kopie van de tweet bewaren. 
Onze digitale marketingactiviteiten
Op basis van uw online en offline aankoopgeschiedenis en uw gedrag op website, app en chatbot, maken en onderhouden wij uw persoonlijke digital marketingprofiel. Wij kunnen ook gegevens afleiden over u als persoon door uw gegevensprofiel te matchen met klanten die een soortgelijk profiel hebben. 
Wij gebruiken uw digitale marketingprofiel en klant lookalike profiel om ons te richten op een soortgelijk consumentenpubliek om ervoor te zorgen dat wij u alleen advertenties laten zien die waarschijnlijk bij uw persoonlijke smaak passen. Dit wordt gerichte reclame genoemd. Hoe succesvoller wij zijn in gerichte reclame, hoe hoger onze (potentiële) klanttevredenheid. 
Om onze gerichte reclame te ondersteunen gebruiken wij een Data Management Platform, DMP. Een DMP is een platform van een derde waarop gegevens worden verwerkt die afgeleid zijn van uw online gedrag op onze website, apps en de manier waarop u op reclame reageert, om zo inzichten te verkrijgen die ons kunnen helpen bij het maken van relevante gerichte reclame. Het platform koppelt gegevens afgeleid van uw online gedrag op onze website via een online speciaal aangemaakte ID om ons hierbij te ondersteunen en zo relevant mogelijk te zijn. Met de ID kunnen wij uw gedrag individualiseren.
Hoewel het DMP-profiel parallel bestaat aan uw persoonlijke digitale marketingprofiel, exporteren wij wel informatie van de DMP naar uw persoonlijke digitale marketingprofiel en vice versa. Wij kunnen uw DMP-profiel ook verder aanvullen en versterken met gegevens van DMP's van derden of door gegevens van gegevensverkopers toe te voegen. Bijvoorbeeld, er kunnen gegevens met betrekking tot het weer aan het DMP worden toegevoegd; ze helpen ons om advertenties te laten zien van artikelen die passen bij uw lokale weer. Deze tweede en externe gegevensbronnen veranderen regelmatig. Als u wilt weten welke gegevensbronnen wij op een bepaald moment op het DMP gebruiken, stuur dan een verzoek naar het e-mailadres dat onderaan deze privacyverklaring wordt vermeld. 
Gerichte reclame die wordt bereikt door uw gegevens te gebruiken zoals uitgelegd kan leiden tot specifieke (gerichte) reclame op Facebook, Google properties, online properties van zogenaamde gelieerden en andere online locaties. Wij kunnen ook retargeting gebruiken om u een gerichte advertentie te tonen op een website van een derde die is gekoppeld aan een evenement op onze website of app, bijvoorbeeld als u een bepaalde aankoop niet heeft voltooid. Onze reclame kan ook leiden tot het toevoegen van uw persoonsgegevens aan reclameprofielen die derden over u onderhouden. Facebook, Google en andere online actoren kunnen onafhankelijk uw gebruik van onze reclame registreren. 
U kunt ons vragen om uw digitale marketingprofiel te verwijderen door ons een e-mail te sturen naar het contact e-mailadres dat hieronder wordt weergegeven. Let op: dit is alleen mogelijk als u een persoonlijk account heeft. 
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

1. Om uw bestellingen uit te voeren, dit omvat het beantwoorden van uw vragen aan de telefoon, via de post, per e-mail of online via een chat;

2. Om te valideren of uw persoonsgegevens niet geassocieerd worden met frauduleus gebruik van creditcards of overmatige betwiste creditcardbetalingen (chargebacks); 

3. Om effectieve gerichte advertenties aan u te leveren. Effectieve gerichte advertenties zijn advertenties die geoptimaliseerd zijn voor uw (afgeleide) persoonlijke voorkeuren. Gerichte advertenties omvatten zowel online advertenties als advertenties in directmarketingcommunicatie; 

4. Om, als u zich hiervoor heeft aangemeld en ermee heeft ingestemd om deze te ontvangen, directe marketingberichten naar u te sturen en uw interactie met deze berichten te monitoren;

5. Om de functionaliteit en de reactietijd van onze chatbot(s) verder te verbeteren; 

6. Voor "social listening". Social listening vindt plaats zodat wij een algemeen beeld kunnen krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken en om een idee te krijgen over relevante online influencers;

7. Om het lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma te beheren;

8. h) Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld onze financiële verslagleggingsverplichtingen; 

9. Om uw gebruikerservaring te verbeteren, d.w.z. duidelijke informatie en advies te verstrekken om de aankoop te voltooien etc.;

10. Om gepersonaliseerde content aan te bieden (bijv. product, maataanbevelingen);

11. Om een hoog serviceniveau te bieden, zodat wij u kunnen helpen met uw interactie met het merk als u contact met ons opneemt;

12. Om het technische en functionele beheer van onze website mogelijk te maken (inclusief het handhaven van gegevensbeveiliging), bijvoorbeeld door delen van de websites met een lage latentie te identificeren;

13. Al het bovenstaande geldt ook voor kleine bedrijven. 

Welke wettelijke verwerkingsgronden gebruiken we?
De manier waarop wij gegevens verwerken is gebaseerd op vier wettelijke verwerkingsgronden: (i) de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en ons voor een of meer artikelen, (ii) om een of meer van onze wettelijke verplichtingen na te komen, (iii) uw toestemming en (iv) ons gerechtvaardigde belang. Deze verwerkingsgronden kunnen door ons waar nodig worden gecombineerd. Wanneer wij uw toestemming vragen kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Intrekking van toepassing heeft geen terugwerkende kracht. De rechtmatige belangen die wij nastreven omvatten ons belang om meer artikelen aan u te verkopen en ervoor te zorgen dat deze artikelen naar uw wens zijn. Bijvoorbeeld, als wij valideren dat uw persoonsgegevens niet gekoppeld zijn aan frauduleus creditcardgebruik of overmatige betwiste betalingen (chargebacks), doen wij dit omdat wij willen voorkomen dat wij u een artikel leveren zonder dat wij de aankoopprijs daarvoor ontvangen. Social listening vindt ook plaats, zodat wij een algemeen beeld kunnen krijgen van de mening van mensen over ons en onze merken en om een idee te krijgen over relevante online influencers. 
Als u de verplichte gegevens die wij in het kader van een aankoop van u vragen niet verstrekt, is het gevolg daarvan dat de aankoop niet kan worden voltooid.
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers voor zover ze deze toegang nodig hebben om hun werk voor ons uit te voeren. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor onze externe dienstverleners, waaronder onze IT-services, hosting services, digitale reclameservices, leveringdienstverleners en andere services aan ons die wij nodig hebben voor onze bedrijfsvoering. Alle derden waarmee wij samenwerken, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn onderworpen aan (een) gegevensverwerkingsovereenkomst(en) die waarborgt (waarborgen) dat deze gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt. 
Indien dit specifiek vereist wordt door de toepasselijke wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan regelgevende instanties, politie, justitie, belastinginstanties en andere instanties, waaraan ingevolge de toepasselijke wetgeving onderzoeksbevoegdheden toekomen. 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode dat u actief met ons communiceert. U wordt niet meer beschouwd als actief met ons communicerend als u een aaneengesloten periode van twee (2) jaar geen artikel meer van ons heeft gekocht of onze website(s) heeft bezocht of onze app heeft gebruikt. Na deze periode van twee (2) jaar bewaren wij alleen specifieke gegevens die bewaard moeten worden op grond van een wettelijke verplichting van ons, bijv. gegevens zoals een factuur of een bewijs van betaling. 
Als u ervoor heeft gekozen om directe marketingberichten van ons te ontvangen, blijven wij de gegevens gebruiken (verwerken) die wij nodig hebben om u deze berichten te sturen tot u ervoor kiest om deze niet meer te ontvangen. 
Als u een account heeft, kunt u ons altijd verzoeken om het account en de inhoud daarvan te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar het onderstaande e-mailadres te sturen.
Dragen wij uw gegevens over buiten de EER?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden (bijvoorbeeld service providers) buiten de EER.
Uw rechten
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en u kunt ons verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens).
U kunt uw rechten jegens ons uitoefenen door een e-mail te sturen naar het onderstaande contact e-mailadres. Wij merken op dat wij alleen tegemoet zullen komen aan het uitoefenen van rechten door klanten met een account. Van andere, niet-geregistreerde klanten kunnen wij de persoonsgegevens waarop het uitoefenen van de rechten betrekking heeft niet verifiëren. 
Als u niet langer directe marketingcommunicatie wenst te ontvangen, kunt u op de opt-out link in het desbetreffende bericht klikken of uw opt-out in uw accountinstellingen aangeven. Bekijk voor uw rechten met betrekking tot cookies, onze cookieverklaring die u hier [hyperlink] kunt vinden.

Onze contactgegevens
Créavance Cosmetique Benelux B.V.
Volmolen 31
6229 PJ Maastricht
Nederland
 
Voor verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring:
e-mail: sales(at)labiosthetique.info
Online formulier: https://www.labiosthetique.nl/nl/contact
Telefoon: +31 (0) 43 32 60 211
 
Cookieverklaring:
Als u onze website bezoekt plaatsen wij een of meer ‘cookies’ op uw apparaat of gebruiken wij JavaScript, HTML 5 en andere digitale technologieën om gegevens te verzamelen van uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld uw IP adres).
 
In deze cookieverklaring leggen wij u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun functies zijn. Hoe wij persoonsgegevens verwerken die wij van uw apparaat verkrijgen wordt beschreven in onze privacyverklaring. Als u onze website bezoekt beschouwen wij dit als uw specifieke verzoek om u de volledige functionaliteit van de site te bieden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de mogelijkheid om een artikel in onze webwinkel te kopen. 
Deze cookieverklaring geldt zowel voor consumenten als bedrijven. Deze verklaring kan gewijzigd worden. Nieuwe versies zullen door ons op onze website worden gepubliceerd. 
 
Wie is verantwoordelijk?
De verantwoordelijkheid voor dit cookiebeleid ligt bij Créavance Cosmetique Benelux B.V. Deze rechtspersoon wordt in deze cookieverklaring “wij” of “ons” genoemd. U kunt via de onder punt 5 genoemde gegevens contact met ons opnemen. 
Wat zijn cookies?
‘Cookies’ zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die wij op uw apparaat plaatsen. Wij kunnen ook soortgelijke digitale technieken gebruiken, zoals JavaScript, HTML 5, device fingerprinting etc. Deze digitale technieken worden in deze cookieverklaring gezamenlijk ‘cookies’ genoemd. 
Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. In de eerste plaats zorgen deze cookies ervoor dat u de basisfunctionaliteit van de website kunt gebruiken: ze herinneren zich uw selectie en de keuzes die u maakt om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ze helpen ook om het winkelwagentje en het betalingsproces mogelijk te maken en ze helpen bij beveiligingskwesties en het voldoen aan de voorschriften. Wij noemen ze “functionele cookies”
Cookies kunnen ook worden gebruikt om ons in staat te stellen de functionaliteit van onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren door het gebruik te volgen. In sommige gevallen verbeteren ze de snelheid waarmee wij uw verzoek kunnen verwerken, zodat wij de door u geselecteerde websitevoorkeuren kunnen onthouden. U kunt ervoor kiezen om niet in te stemmen met ons gebruik van deze “analytische cookies”. 
Als derde bieden “socialmediacookies” de mogelijkheid om u te verbinden met sociale netwerken en om content van onze website op sociale media te delen. Informatie die wij verkrijgen van reclamecookies wordt gebruikt om uw persoonlijke reclameprofiel te onderhouden. Deze cookies helpen ons ook om u in een bepaald online publiek op ons Data Management Platform (DMP) op te nemen. Ons doel met uw profiel en uw opname in een online publiek in onze DMP is om u van effectieve gerichte reclame te voorzien. Wij kunnen bijvoorbeeld proberen te bepalen wat u waarschijnlijk binnenkort bij ons zult kopen en u een advertentie voor dat artikel te laten zien. Op basis van uw profiel kunnen wij u ook op maat gemaakte inhoud op onze website tonen. U kunt ervoor kiezen om niet in te stemmen met ons gebruik van deze “socialmedia- en reclamecookies”.
Hoe kan ik een keuze maken met betrekking tot cookies en mijn privacy?
Voor het plaatsen van analytische cookies en social media- en reclamecookies vragen wij uw toestemming. U bent uiteraard niet verplicht om uw toestemming te geven. Indien u geen toestemming geeft zullen sommige onderdelen van onze website niet behoorlijk functioneren. U heeft dan geen optimale website-ervaring. Ook zullen er mogelijk advertenties worden getoond die niet relevant zijn voor u.

Als u uw toestemming weigert, worden cookies die op basis van uw eerdere toestemming al op uw apparaat staan niet automatisch verwijderd. U moet deze cookies handmatig verwijderen via uw browser. 
U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Indien u alle cookies blokkeert via uw browser, dan werkt onze website minder goed. Wij raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browserinstellingen.
Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens bij het plaatsen van cookies door ons kunt u al uw rechten uitoefenen zoals vermeld in onze privacyverklaring.
Onze contactgegevens
Créavance Cosmetique Benelux B.V.
Volmolen 31
6229 PJ Maastricht
Nederland
 
Voor verzoeken met betrekking tot deze Cookieverklaring:
e-mail: sales(at)labiosthetique.info
Online formulier: https://www.labiosthetique.nl/nl/contact
Telefoon: +31 (0) 43 32 60 211
 

Artikel 18 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is buiten Nederland.
 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 
 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
-          Aan:         Créavance Cosmétique Benelux B.V.
Volmolen 31
6229 PJ Maastricht
Telefoonnummer: +31 (0) 43 326 0211
E-mailadres: sales@labiosthetique.info
KvK-nummer: 17165668
Btw-identificatienummer: NL 813329589B01
 
-         Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* .……………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
 
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, .……………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
herroept/herroepen*
 
-         Besteld op*/ontvangen op* ……………………………………………………………………………………
 
-         [Naam consumenten(en)] ……………………………………………………………………………………..
 
-         [Adres consument(en)] ………………………………………………………………………………………...
 
-         [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.